Danh sách các nucleotide bổ sung dành cho sản phẩm được chỉnh sửa bởi Yuka - Thế giới

9 các nucleotide bổ sung:

Nucleotide bổ sungSản phẩm*
Nucleotide 93
Adenosine monophosphate 42
en:Guanosine monophosphate 34
en:Cytidine monophosphate 31
en:Inosine monophosphate 23
en:Uridine monophosphate 20
en:Disodium guanosine-5'-monophosphate 7
en:Disodium uridine-monophosphate 7
en:Disodium inosine-5'-monophosphate 1