en:Spreadable fats

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 4370 sản phẩm thuộc loại en:Spreadable fats mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 4864 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 2.730 kj
(655 kcal)
511 kj
(123 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1.530 kj
(370 kcal)
2.990 kj
(720 kcal)
3.120 kj
(748 kcal)
31.400 kj
(7450 kcal)
Energy from fat 929 kj
(222 kcal)
1.100 kj
(263 kcal)
209 kj
(50 kcal)
209 kj
(50 kcal)
418 kj
(100 kcal)
2.990 kj
(715 kcal)
2.990 kj
(715 kcal)
Chất béo 72,1 g 13,9 g 0 g 40 g 80 g 82,5 g 820 g
Saturated fat 40 g 17,6 g 0 g 10,9 g 50 g 57 g 580 g
Monounsaturated fat 21,7 g 6,68 g 0,022 g 11 g 21,4 g 34 g 57,1 g
Polyunsaturated fat 15,1 g 8,31 g 0 g 2 g 14 g 30 g 42,9 g
Omega 3 fat 3.710 mg 1.580 mg 0 mg 640 mg 3.700 mg 6.100 mg 23.000 mg
Axit α-linolenic 4,74 g 1,88 g 0,03 g 2 g 4,8 g 7,7 g 800 g
Omega 6 fat 14.500 mg 6.650 mg 0 mg 5.100 mg 15.000 mg 25.000 mg 41.000 mg
Linoleic acid 17 g 6,65 g 3,5 g 7 g 19 g 25 g 25 g
Omega 9 fat 26.200 mg 8.060 mg 2.700 mg 25.700 mg 29.000 mg 32.000 mg 124.000 mg
Chất béo chuyển hóa 0,178 g 0,563 g 0 g 0 g 0 g 1 g 900 g
Cholesterol 156 mg 91,6 mg 0 mg 0 mg 214 mg 214 mg 141.000 mg
Carbohydrates 0,68 g 0,746 g 0 g 0 g 0,6 g 1,7 g 200 g
Đường 0,498 g 0,352 g 0 g 0 g 0,5 g 1 g 200 g
Lactose 0,146 g 0,219 g 0 g 0 g 0,01 g 0,6 g 1 g
Fiber 0,059 g 0,16 g 0 g 0 g 0 g 0,5 g 100 g
Protein 0,494 g 0,331 g 0 g 0 g 0,5 g 1 g 200 g
Muối ăn 0,7 g 0,729 g 0 g 0 g 0,4 g 2 g 100 g
Ancol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 10 % vol
Vitamin A 802 µg 201 µg 0 µg 430 µg 804 µg 1.070 µg 6.020.000.000 µg
Vitamin D 35,8 µg 396 µg 0 µg 2,5 µg 7,5 µg 20 µg 50.000.000 µg
Vitamin E 32,6 mg 182 mg 0 mg 2 mg 11 mg 30 mg 30.000 mg
Vitamin C 19,6 mg 219 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 50.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,486 mg 0,285 mg 0 mg 0,17 mg 0,33 mg 1,1 mg 71.400 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,27 mg 0,457 mg 0 mg 0,2 mg 1,4 mg 2,1 mg 3,2 mg
Vitamin B6 1,99 mg 1,28 mg 0,42 mg 0,66 mg 1,4 mg 5 mg 3.600 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 22.900 µg 99.900 µg 0 µg 14 µg 132 µg 500.000 µg 7.500.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 2,65 µg 0,989 µg 0,39 µg 0,9 µg 2,5 µg 5 µg 3.800 µg
Kali 9,66 mg 11,7 mg 0 mg 0 mg 0 mg 30 mg 30.000 mg
Canxi 10,3 mg 29,4 mg 0 mg 0 mg 0 mg 71 mg 20.000 mg
Sắt 0,035 mg 0,274 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1.980 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 0,758 % 3,38 % 0 % 0 % 0 % 6 % 81 %

Các sản phẩm từ danh mục en:Spreadable fats

Liên kết vĩnh viễn với các kết quả này, có thể chia sẻ qua email và trên các mạng xã hội