volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 208631 sản phẩm thuộc loại en:Snacks mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 220046 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 1.850 kj
(441 kcal)
350 kj
(83 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1.260 kj
(300 kcal)
1.880 kj
(448 kcal)
2.360 kj
(565 kcal)
247.000 kj
(59000 kcal)
Energy from fat 343 kj
(82 kcal)
282 kj
(67 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
282 kj
(67 kcal)
957 kj
(229 kcal)
1.480 kj
(354 kcal)
Chất béo 19,9 g 11,7 g 0 g 0,1 g 20 g 38 g 3.900 g
Saturated fat 7,61 g 6,29 g 0 g 0 g 6,08 g 19,5 g 1.600 g
Arachidic acid 0,726 g 1,93 g 0 g 0 g 0,001 g 7,1 g 2.500 g
Behenic acid 0,173 g 0,313 g 0 g 0 g 0,084 g 1,46 g 5.800 g
Monounsaturated fat 9,22 g 6,86 g 0 g 1,35 g 7,14 g 25 g 68,8 g
Polyunsaturated fat 5,84 g 4,68 g 0 g 0 g 4,3 g 14,8 g 160 g
Omega 3 fat 1.270 mg 1.190 mg 0 mg 67,8 mg 1.120 mg 4.200 mg 10.100 mg
Axit α-linolenic 1,65 g 2,7 g 0 g 0 g 0,137 g 8 g 700 g
Omega 6 fat 1.390 mg 1.610 mg 0 mg 0 mg 600 mg 4.500 mg 72.000 mg
Arachidonic acid 0,428 g 1,22 g 0 g 0 g 0,003 g 4 g 800 g
Omega 9 fat 5.550 mg 5.370 mg 1,68 mg 7 mg 7.700 mg 12.000 mg 96.000 mg
Axit oleic 7,49 g 4,59 g 0 g 0,012 g 10 g 13 g 16,5 g
Gondoic acid 0,304 g 0,957 g 0 g 0 g 0,001 g 3,33 g 4,67 g
Chất béo chuyển hóa 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 200 g
Cholesterol 6,86 mg 13,9 mg 0 mg 0 mg 0 mg 37 mg 127.000 mg
Carbohydrates 56,6 g 15,2 g 0 g 28,6 g 57,1 g 80 g 7.330 g
Đường 28,5 g 18,7 g 0 g 1,6 g 28,4 g 58,7 g 3.600 g
Added sugars 16,9 g 10,5 g 0 g 0 g 19,4 g 36,7 g 59 g
Sucroza 18,2 g 13,3 g 0 g 0,1 g 21,6 g 44 g 75,3 g
Glucose 4,08 g 6,37 g 0 g 0,002 g 1,1 g 23 g 43,2 g
Fructose 9,14 g 15,3 g 0 g 0,02 g 1,1 g 43,7 g 47 g
Lactose 0,863 g 2,05 g 0 g 0 g 0,01 g 7,9 g 19,8 g
Maltodextrins 0,059 g 0,054 g 0 g 0,002 g 0,075 g 0,15 g 0,29 g
Tinh bột 23,1 g 16,8 g 0 g 0 g 28,9 g 44 g 74 g
Polyols 37,3 g 31,5 g 0 g 0 g 26,8 g 94 g 469 g
Fiber 3,59 g 2,92 g 0 g 0 g 3,2 g 9,9 g 800 g
Soluble fiber 0,974 g 1,47 g 0 g 0 g 1 g 4 g 61 g
Insoluble fiber 2,01 g 2,13 g 0 g 0 g 1 g 6 g 46 g
Protein 6,47 g 3,64 g -8,33 g 0,875 g 6,2 g 13,3 g 800 g
Serum proteins 3,39 g 5,62 g 0 g 0 g 0,607 g 50 g 50 g
Muối ăn 0,608 g 0,552 g 0 g 0,005 g 0,48 g 1,72 g 288.000 g
Ancol 0,024 % vol 0,158 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
Vitamin A 25,6 µg 59,7 µg 0 µg 0 µg 0 µg 158 µg 7.500.000.000 µg
Vitamin D 2,82 µg 3,24 µg 0 µg 0 µg 2,2 µg 8,93 µg 12.000.000 µg
Vitamin E 6,99 mg 4,74 mg 0 mg 2 mg 5,6 mg 17,2 mg 25.200 mg
Vitamin K 91,8 µg 210 µg 0 µg 5,7 µg 28,6 µg 497 µg 35.000.000 µg
Vitamin C 1,66 mg 5,11 mg 0 mg 0 mg 0 mg 12,9 mg 500.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,329 mg 0,483 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg 300.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,429 mg 0,342 mg 0 mg 0,07 mg 0,33 mg 1,15 mg 36.000 mg
Vitamin B3 5,49 mg 3,62 mg 0 mg 1,39 mg 4,29 mg 13,5 mg 18.000 mg
Vitamin B6 0,581 mg 0,474 mg 0 mg 0,02 mg 0,417 mg 1,54 mg 46.500 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 81,1 µg 55,2 µg 0 µg 16 µg 64,3 µg 189 µg 200.000.000 µg
Folates (total folates) 101 µg 65 µg 0 µg 19 µg 87 µg 214 µg 38.500.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,45 µg 2,03 µg 0 µg 0 µg 0,88 µg 4,69 µg 200.000.000 µg
Biotin 350 µg 1.940 µg 0 µg 11 µg 44,1 µg 237 µg 50.000.000 µg
Axit pantothenic 3,28 mg 2,42 mg 0 mg 0,007 mg 2,94 mg 8 mg 623.000 mg
Kali 316 mg 272 mg 0 mg 0 mg 230 mg 846 mg 981.000 mg
Clorua 17,5 mg 45,3 mg 0 mg 0 mg 0 mg 160 mg 239.000 mg
Canxi 55,7 mg 61,1 mg 0 mg 0 mg 43 mg 175 mg 1.000.000 mg
Phốtpho 251 mg 142 mg 0 mg 71 mg 221 mg 536 mg 504.000 mg
Sắt 2,02 mg 1,5 mg 0 mg 0 mg 1,8 mg 4,8 mg 50.000 mg
Magiê 109 mg 77,7 mg 0 mg 16 mg 89 mg 267 mg 400.000 mg
Kẽm 2,75 mg 2,26 mg 0 mg 0,3 mg 2,14 mg 7,14 mg 93.900 mg
Đồng 1 mg 0,472 mg 0 mg 0,364 mg 1 mg 2 mg 7.600 mg
Mangan 1,53 mg 0,77 mg 0 mg 0 mg 2 mg 2,7 mg 1.700 mg
Selen 30,2 µg 26,8 µg 0 µg 4 µg 21 µg 95 µg 63.000.000 µg
Crom 19,2 µg 18,1 µg 0 µg 0 µg 14,7 µg 68 µg 30.000 µg
Molypden 151.000 µg 558.000 µg 0 µg 0 µg 29 µg 2.000.000 µg 14.300.000 µg
Iốt 70 µg 153 µg 0 µg 11 µg 44 µg 143 µg 120.000.000 µg
Caffein 300 mg 554 mg 0 mg 1,5 mg 126 mg 2.500 mg 20.000 mg
Taurine 4,04 g 14,6 g 0 g 0 g 0 g 58,8 g 300 g
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 15,1 % 25,8 % 0 % 0 % 0 % 75 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 6,62 % 20 % 0 % 0 % 0 % 62 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 23,1 % 21,2 % 0 % 4 % 16 % 74 % 100 %
Cocoa (minimum) 55,8 % 17,5 % 0 % 30 % 56 % 82 % 100 %
Vết cacbon 305 g 340 g 0 g 0 g 197 g 1.190 g 2.840 g
Phytomenadione 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,002 g

Các sản phẩm từ danh mục en:Snacks