Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 1285 sản phẩm thuộc loại en:Margarines mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 1405 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 2.200 kj
(529 kcal)
528 kj
(129 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1.340 kj
(319 kcal)
2.230 kj
(539 kcal)
2.990 kj
(720 kcal)
24.000 kj
(2590 kcal)
Chất béo 58,5 g 14,3 g 0 g 35 g 60 g 80 g 100 g
Saturated fat 17,3 g 7,32 g 0 g 7,8 g 15 g 32 g 169 g
Monounsaturated fat 21,4 g 7,02 g 0,022 g 11 g 22 g 33 g 57,1 g
Polyunsaturated fat 17,5 g 7,52 g 0 g 7,3 g 15 g 30 g 42,9 g
Omega 3 fat 3.900 mg 1.460 mg 0 mg 1.500 mg 3.900 mg 6.100 mg 23.000 mg
Axit α-linolenic 4,21 g 1,28 g 1,4 g 2,3 g 4,5 g 7 g 7,6 g
Omega 6 fat 14.800 mg 6.870 mg 0 mg 5.100 mg 15.000 mg 25.000 mg 41.000 mg
Linoleic acid 16,9 g 5,16 g 3,5 g 8 g 19 g 25 g 25 g
Chất béo chuyển hóa 2,04 g 4,61 g 0 g 0 g 0,001 g 17,9 g 800 g
Cholesterol 0,085 mg 0,398 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,1 mg 3.000 mg
Carbohydrates 0,441 g 0,617 g 0 g 0 g 0,5 g 1,7 g 70 g
Đường 0,266 g 0,261 g 0 g 0 g 0,2 g 0,6 g 34,1 g
Fiber 0,047 g 0,141 g 0 g 0 g 0 g 0,5 g 24 g
Protein 0,251 g 0,283 g 0 g 0 g 0,1 g 0,5 g 102 g
Muối ăn 0,609 g 0,472 g 0 g 0,03 g 0,42 g 1,5 g 70 g
Ancol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamin A 803 µg 198 µg 0 µg 240 µg 800 µg 1.070 µg 2.000.000 µg
Vitamin D 8,31 µg 3,14 µg 0 µg 6,6 µg 7,5 µg 20 µg 7.500.000 µg
Vitamin E 14,4 mg 7,03 mg 0 mg 5 mg 12 mg 28 mg 30.000 mg
Vitamin C 62,5 mg 390 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,008 mg 7.500 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,462 mg 0,333 mg 0 mg 0,17 mg 0,33 mg 1,1 mg 71.400 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,52 mg 0,418 mg 0,5 mg 1,21 mg 1,4 mg 2,3 mg 3,2 mg
Vitamin B6 2,09 mg 1,29 mg 0,42 mg 0,66 mg 1,8 mg 5 mg 3.600 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 500.000 µg 1.810.000 µg 0 µg 30 µg 200 µg 7.500.000 µg 7.500.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 2,72 µg 1,07 µg 0,39 µg 0,9 µg 2,5 µg 5 µg 3.800 µg
Kali 20,9 mg 32 mg 0 mg 0 mg 21 mg 143 mg 30.000 mg
Canxi 12,7 mg 39,8 mg 0 mg 0 mg 0 mg 137 mg 20.000 mg
Sắt 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1.980 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 6,67 % 18,9 % 0 % 0 % 0 % 81 % 81 %

Các sản phẩm từ danh mục en:Margarines