en:Frozen foods

Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 46303 sản phẩm thuộc loại en:Frozen foods mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 47539 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 734 kj
(176 kcal)
319 kj
(76 kcal)
0 kj
(0 kcal)
226 kj
(55 kcal)
753 kj
(181 kcal)
1.230 kj
(296 kcal)
80.300 kj
(19200 kcal)
Energy from fat 384 kj
(92 kcal)
208 kj
(50 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
383 kj
(92 kcal)
795 kj
(190 kcal)
837 kj
(200 kcal)
Chất béo 7,43 g 5,64 g 0 g 0 g 7,05 g 17,2 g 100 g
Saturated fat 3,5 g 3,28 g 0 g 0 g 2,6 g 9,6 g 59 g
Monounsaturated fat 2,27 g 1,83 g 0 g 0 g 1,82 g 5,86 g 29 g
Polyunsaturated fat 1,73 g 1,74 g 0 g 0 g 1,1 g 5,21 g 68,8 g
Omega 3 fat 790 mg 1.150 mg 0,183 mg 100 mg 207 mg 3.700 mg 963.000 mg
Chất béo chuyển hóa 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 4,44 g
Cholesterol 26,8 mg 23,3 mg 0 mg 0 mg 24 mg 71 mg 95.000 mg
Carbohydrates 19,8 g 10,3 g 0 g 2,38 g 22 g 34 g 265 g
Đường 10,3 g 9,87 g 0 g 0 g 4,49 g 26 g 157 g
Lactose 0,057 g 0,181 g 0 g 0 g 0,01 g 0,5 g 53,6 g
Tinh bột 15,2 g 10,7 g 2,4 g 2,4 g 24,2 g 35,5 g 35,5 g
Polyols 6,32 g 3,04 g 0 g 0 g 6 g 11 g 1.590 g
Fiber 1,29 g 1,12 g 0 g 0 g 1,2 g 3,5 g 86 g
Soluble fiber 0,763 g 0,787 g 0 g 0 g 1 g 2 g 7 g
Insoluble fiber 2,06 g 1,52 g 0 g 0 g 2 g 5 g 9 g
Protein 5,71 g 4,31 g 0 g 1,12 g 4,23 g 15,1 g 82 g
Muối ăn 0,469 g 0,427 g 0 g 0,025 g 0,278 g 1,3 g 1.300 g
Ancol 0,042 % vol 0,22 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 100 % vol
Vitamin A 75,3 µg 77,3 µg 0 µg 0 µg 61,2 µg 214 µg 1.100.000.000 µg
Vitamin D 3,98 µg 11,5 µg 0 µg 0 µg 0,75 µg 12,9 µg 7.630.000 µg
Vitamin E 7,89 mg 6,71 mg 1,8 mg 1,92 mg 7,6 mg 22,9 mg 28 mg
Vitamin K 24,4 µg 19,6 µg 4 µg 5,6 µg 17,1 µg 80 µg 33.400 µg
Vitamin C 2,41 mg 4,02 mg 0 mg 0 mg 0 mg 10,7 mg 60.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,146 mg 0,521 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg 2.500 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,172 mg 0,129 mg 0 mg 0,03 mg 0,133 mg 0,467 mg 2.500 mg
Vitamin B3 2,76 mg 2,34 mg 0 mg 0,4 mg 2,02 mg 7,47 mg 45.400 mg
Vitamin B6 0,244 mg 0,196 mg 0 mg 0,04 mg 0,188 mg 0,6 mg 286 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 46,4 µg 45,6 µg 0 µg 0 µg 45 µg 113 µg 32.500.000 µg
Folates (total folates) 36,5 µg 29,9 µg 0 µg 1 µg 28 µg 100 µg 214 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 0,925 µg 1,14 µg 0 µg 0 µg 0,48 µg 3,24 µg 857.000 µg
Axit pantothenic 1,1 mg 0,989 mg 0,06 mg 0,244 mg 0,758 mg 3,3 mg 440.000 mg
Kali 182 mg 75,2 mg 0 mg 60 mg 183 mg 312 mg 441.000 mg
Canxi 61,2 mg 45,6 mg 0 mg 0 mg 52 mg 138 mg 150.000 mg
Phốtpho 149 mg 85,5 mg 0 mg 47 mg 123 mg 309 mg 247.000 mg
Sắt 0,715 mg 0,638 mg 0 mg 0 mg 0,62 mg 1,92 mg 2.000 mg
Magiê 27 mg 18,1 mg 0 mg 7 mg 20 mg 66 mg 500 mg
Kẽm 0,833 mg 0,582 mg 0 mg 0,35 mg 0,63 mg 2 mg 14,1 mg
Đồng 0,273 mg 0,2 mg 0,044 mg 0,071 mg 0,265 mg 0,781 mg 16.500 mg
Mangan 0,138 mg 0,338 mg 0 mg 0 mg 0 mg 1 mg 30 mg
Selen 34,8 µg 48,1 µg 1 µg 5 µg 21 µg 150 µg 12.000.000 µg
Iốt 120 µg 352 µg 0 µg 23 µg 48 µg 600 µg 51.000.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 36,8 % 35,6 % 0 % 0 % 24,2 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 0,55 % 1,44 % 0 % 0 % 0 % 4,92 % 20 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 42 % 24,1 % 0 % 10 % 40 % 91 % 100 %
Collagen/Meat protein ratio (maximum) 15,7 % 3,16 % 8 % 12 % 15 % 25 % 25 %
Cocoa (minimum) 10,8 % 14,3 % 0,1 % 1,1 % 5 % 48 % 75 %
Vết cacbon 287 g 162 g 0 g 100 g 345 g 502 g 800 g
Phytomenadione 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g

Các sản phẩm từ danh mục en:Frozen foods

Liên kết vĩnh viễn với các kết quả này, có thể chia sẻ qua email và trên các mạng xã hội