Giá trị dinh dưỡng

Sự kiện dinh dưỡng trung bình cho 15931 sản phẩm thuộc loại en:Dried products mà thông tin dinh dưỡng được biết (trong số 17763 sản phẩm).

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Độ lệch chuẩn Tối thiểu Phần trăm thứ 10 Trung bình Phần trăm thứ 90 Tối đa
Năng lượng 1.260 kj
(301 kcal)
514 kj
(123 kcal)
0 kj
(0 kcal)
222 kj
(52 kcal)
1.330 kj
(318 kcal)
2.020 kj
(486 kcal)
18.100 kj
(6190 kcal)
Energy from fat 347 kj
(83 kcal)
252 kj
(60 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
339 kj
(81 kcal)
753 kj
(180 kcal)
820 kj
(196 kcal)
Chất béo 6,03 g 8,59 g 0 g 0 g 1,4 g 26 g 190 g
Saturated fat 2,38 g 3,94 g 0 g 0 g 0,4 g 11 g 120 g
Monounsaturated fat 1,84 g 3,84 g 0 g 0 g 0 g 11,1 g 308 g
Polyunsaturated fat 1,03 g 2,38 g 0 g 0 g 0 g 7,4 g 1.230 g
Omega 3 fat 1.910 mg 2.560 mg 67,8 mg 300 mg 1.060 mg 10.700 mg 13.000 mg
Axit α-linolenic 0,564 g 1,33 g 0 g 0 g 0,3 g 6,25 g 300 g
Docosahexaenoic acid 5,34 g 16,5 g 0,002 g 0,004 g 0,125 g 60 g 125 g
Omega 6 fat 2.790 mg 2.700 mg 0 mg 0 mg 3.200 mg 9.800 mg 39.900 mg
Linoleic acid 2,13 g 1,7 g 0,075 g 0,1 g 3,5 g 4,3 g 4,3 g
Chất béo chuyển hóa 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 15 g
Cholesterol 0,388 mg 1,74 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 819 mg
Carbohydrates 48,5 g 25,4 g 0 g 5 g 56 g 81,8 g 733 g
Đường 27,4 g 25 g 0 g 0 g 20 g 68 g 131 g
Lactose 21,8 g 23,1 g 0 g 1 g 8 g 60 g 60,1 g
Tinh bột 38,1 g 33,5 g 0 g 0,025 g 71 g 71 g 71 g
Polyols 35,1 g 30,6 g 0 g 0,7 g 33 g 97 g 100 g
Fiber 4,56 g 4,08 g 0 g 0 g 4 g 12 g 923 g
Soluble fiber 12,1 g 11,9 g 0 g 1 g 11 g 36 g 36 g
Insoluble fiber 4,76 g 4,51 g 0 g 0 g 5,83 g 20 g 20 g
Protein 4,77 g 4,7 g 0 g 0 g 3 g 14,3 g 100 g
Muối ăn 1,54 g 2,82 g 0 g 0 g 0,33 g 7,15 g 7.730 g
Ancol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 24,5 % vol
Vitamin A 74 µg 228 µg -340 µg 0 µg 0 µg 474 µg 7.500.000.000 µg
Vitamin D 8,37 µg 14,7 µg 0 µg 0 µg 5,55 µg 30 µg 10.000.000 µg
Vitamin E 10,8 mg 18,5 mg 0 mg 0,8 mg 6,6 mg 32 mg 10.000 mg
Vitamin K 60,2 µg 148 µg 0 µg 3,5 µg 32 µg 118 µg 59.500.000 µg
Vitamin C 68 mg 202 mg 0 mg 0 mg 0 mg 476 mg 1.200.000.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 981 mg 5.260 mg 0 mg 0 mg 1 mg 3.000 mg 244.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,62 mg 3,69 mg 0 mg 0 mg 0,6 mg 5,1 mg 357 mg
Vitamin B3 77,3 mg 119 mg 0 mg 0,667 mg 20 mg 400 mg 60.000 mg
Vitamin B6 9,96 mg 14,8 mg 0 mg 0,24 mg 2,56 mg 45,5 mg 188.000 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 97,9 µg 185 µg 0 µg 2 µg 40 µg 343 µg 4.000.000 µg
Folates (total folates) 349 µg 628 µg 0 µg 5 µg 150 µg 1.420 µg 311.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 26,9 µg 42,7 µg 0 µg 0,2 µg 8,57 µg 125 µg 10.300.000 µg
Biotin 503 µg 747 µg 1,2 µg 3,1 µg 28 µg 1.870 µg 10.000.000 µg
Axit pantothenic 58,7 mg 71 mg 0,016 mg 1,6 mg 33,3 mg 222 mg 438.000 mg
Kali 716 mg 722 mg 0 mg 0 mg 643 mg 2.310 mg 732.000 mg
Clorua 6.860 mg 31.300 mg 0 mg 49 mg 340 mg 160.000 mg 360.000 mg
Canxi 136 mg 237 mg 0 mg 0 mg 50 mg 667 mg 1.000.000 mg
Phốtpho 780 mg 818 mg 0 mg 104 mg 433 mg 2.140 mg 725.000 mg
Sắt 1,97 mg 2,68 mg 0 mg 0 mg 0,9 mg 7,2 mg 35.200 mg
Magiê 552 mg 860 mg 0 mg 31,2 mg 168 mg 2.860 mg 376.000 mg
Kẽm 17 mg 21,1 mg 0 mg 0,67 mg 7,89 mg 57,8 mg 4.000 mg
Đồng 1,64 mg 5,47 mg 0,001 mg 0,1 mg 0,75 mg 2,8 mg 350 mg
Mangan 3,67 mg 5,01 mg 0 mg 0,015 mg 2 mg 18 mg 90.000 mg
Selen 457 µg 1.340 µg 2 µg 7,5 µg 55 µg 2.330 µg 1.920.000.000 µg
Crom 28,9 µg 42,8 µg 1,76 µg 7,9 µg 10,6 µg 180 µg 8.000.000 µg
Molypden 324.000 µg 1.290.000 µg 0 µg 0,33 µg 45 µg 8.300.000 µg 33.000.000 µg
Iốt 5.580 µg 36.400 µg 6,6 µg 30 µg 115 µg 6.100 µg 1.440.000.000 µg
Taurine 0,02 g 0,016 g 0 g 0 g 0,032 g 1,2 g 1,2 g
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 59,4 % 43,6 % 0 % 0 % 81 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 88,8 % 13,9 % 0 % 63 % 97 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 68,4 % 33,9 % 0 % 9 % 80 % 100 % 100 %
Cocoa (minimum) 20,9 % 7,5 % 7 % 7,7 % 21,3 % 32 % 49 %
Choline 0,071 g 0,054 g 0,009 g 0,011 g 0,109 g 0,16 g 0,16 g
Phytomenadione 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g 0,004 g

Các sản phẩm từ danh mục en:Dried products