volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close

Danh sách - Thế giới

567 :

Sản phẩm*
en:EcoScore extended data not computed 119422
en:NutriScore - Computed 100813
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients 98620*
en:ecoscore-not-computed 92323*
en:Nutrition - All NutriScore values known 83671
en:EcoScore - Computed 39018
en:EcoScore - Missing data - Warning 38805
en:EcoScore - Changed 35515
en:EcoScore - Missing data - Labels 35251
en:EcoScore - Missing data - Origins 34646
en:EcoScore - Missing data - Packagings 33309
en:Nutrition - No fiber 31361
en:NutriScore - Not Computed 29849
en:EcoScore - Missing data - No packagings 21893
en:nutriscore-missing-category 19667*
en:Nutrition - No fiber or fruits vegetables nuts 17142
en:EcoScore - Grade changed 15532
en:Packagings - Not complete 11679
en:ecoscore-extended-data-computed 11229*
en:Nutrition - Not enough data to compute nutrition score 11134
en:nutriscore-missing-nutrition-data 11133*
en:ecoscore-extended-data-version-4 10859*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-saturated-fat 8498*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sugars 7662*
en:Packagings - Empty 7466
en:nutriscore-missing-nutrition-data-sodium 7236*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-energy 6527*
en:main-countries-new-product 6356*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-proteins 6067*
en:nutriscore-missing-nutrition-data-fat 5932*
en:Packagings - not empty 4269
en:Packagings - Not empty but not complete 4213
en:forest-footprint-computed 3219*
en:main-countries-no-scans 3166*
en:forest-footprint-a 2894*
en:nutriscore-missing-prepared-nutrition-data 2764*
en:main-countries-old-product-without-scans-in-2020 2587*
en:Nutrition - fruits vegetables nuts 1009
en:nutriscore-not-applicable 950*
en:main-countries-fr-ingredients-not-in-country-language 659*
en:Nutrition - fruits vegetables nuts estimate 616
en:Nutrition - No fruits vegetables nuts 516
en:main-countries-fr-product-name-not-in-country-language 363*
en:main-countries-fr-only-1-field-in-country-language 346*
en:main-countries-fr-no-data-in-country-language 328*
en:ecoscore-extended-data-version-2 311*
en:main-countries-es-ingredients-not-in-country-language 262*
en:Nutrition - No saturated-fat 254
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans 209*
en:main-countries-es-product-name-not-in-country-language 206*
en:main-countries-de-ingredients-not-in-country-language 204*
en:nutrition-grade-computed-for-prepared-product 204*
en:main-countries-es-no-data-in-country-language 185*
en:main-countries-de-product-name-not-in-country-language 183*
en:main-countries-de-no-data-in-country-language 151*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 124*
en:main-countries-ch-unexpectedly-low-scans 118*
en:forest-footprint-c 117*
en:forest-footprint-b 98*
en:main-countries-ch-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 97*
en:main-countries-it-ingredients-not-in-country-language 90*
en:main-countries-it-product-name-not-in-country-language 89*
en:main-countries-es-only-1-field-in-country-language 86*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans 85*
en:main-countries-it-no-data-in-country-language 74*
en:main-countries-be-unexpectedly-low-scans 71*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 70*
en:main-countries-de-only-1-field-in-country-language 70*
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans 68*
en:forest-footprint-d 64*
en:main-countries-uk-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 62*
en:main-countries-nl-product-name-not-in-country-language 62*
en:main-countries-uk-unexpectedly-low-scans 62*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-dried 61*
en:ecoscore-extended-data-version-3 59*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-10-20-percent-of-expected 57*
en:Packagings - Complete 56
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 56*
en:Packagings - With weights 54
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 53*
en:main-countries-be-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 51*
en:main-countries-sk-ingredients-not-in-country-language 49*
en:main-countries-sk-product-name-not-in-country-language 48*
en:main-countries-sk-no-data-in-country-language 47*
en:main-countries-pt-ingredients-not-in-country-language 47*
en:forest-footprint-e 46*
en:main-countries-cz-ingredients-not-in-country-language 46*
en:main-countries-it-unexpectedly-low-scans 45*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 45*
en:main-countries-pt-product-name-not-in-country-language 43*
en:main-countries-it-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 43*
en:main-countries-nl-ingredients-not-in-country-language 43*
en:main-countries-bg-product-name-not-in-country-language 41*
en:ecoscore-not-applicable 40*
en:main-countries-bg-ingredients-not-in-country-language 39*
en:main-countries-cz-product-name-not-in-country-language 38*
en:main-countries-at-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 37*
en:main-countries-at-unexpectedly-low-scans 37*
en:main-countries-bg-no-data-in-country-language 36*
en:main-countries-nl-no-data-in-country-language 36*
en:main-countries-cz-no-data-in-country-language 36*
en:main-countries-uk-product-name-not-in-country-language 35*
en:main-countries-at-product-name-not-in-country-language 34*
en:Packagings - With all weights 34
en:main-countries-at-ingredients-not-in-country-language 32*
en:main-countries-nl-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 30*
en:main-countries-nl-unexpectedly-low-scans 30*
en:main-countries-uk-ingredients-not-in-country-language 30*
en:main-countries-ro-ingredients-not-in-country-language 30*
en:main-countries-hr-product-name-not-in-country-language 30*
en:main-countries-ro-product-name-not-in-country-language 29*
en:main-countries-pt-no-data-in-country-language 29*
en:main-countries-fr-unexpectedly-low-scans-20-30-percent-of-expected 28*
en:main-countries-au-product-name-not-in-country-language 28*
en:main-countries-tn-ingredients-not-in-country-language 28*
en:main-countries-ro-no-data-in-country-language 28*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 28*
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 27*
en:main-countries-hu-product-name-not-in-country-language 26*
en:main-countries-at-no-data-in-country-language 26*
en:Nutrition - fruits vegetables nuts from category 25
en:main-countries-no-product-name-not-in-country-language 24*
en:main-countries-pl-ingredients-not-in-country-language 24*
en:main-countries-hu-ingredients-not-in-country-language 23*
en:main-countries-dk-product-name-not-in-country-language 23*
en:main-countries-no-ingredients-not-in-country-language 22*
en:main-countries-tn-product-name-not-in-country-language 22*
en:main-countries-uk-no-data-in-country-language 22*
en:main-countries-no-no-data-in-country-language 22*
en:main-countries-pt-only-1-field-in-country-language 22*
en:main-countries-dk-ingredients-not-in-country-language 21*
en:main-countries-it-only-1-field-in-country-language 21*
en:main-countries-nl-only-1-field-in-country-language 21*
en:Packagings - with all weights - not complete 21
en:main-countries-ch-ingredients-not-in-country-language 21*
en:main-countries-dk-no-data-in-country-language 21*
en:main-countries-hr-ingredients-not-in-country-language 21*
en:main-countries-hu-no-data-in-country-language 20*
en:main-countries-tn-no-data-in-country-language 20*
en:main-countries-au-unexpectedly-low-scans 20*
en:main-countries-pl-product-name-not-in-country-language 20*
en:main-countries-au-ingredients-not-in-country-language 20*
en:main-countries-us-unexpectedly-low-scans 20*
en:Packagings - With some but not all weights 20
en:main-countries-au-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 20*
en:main-countries-si-product-name-not-in-country-language 19*
en:main-countries-us-product-name-not-in-country-language 19*
en:main-countries-us-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 19*
en:main-countries-pl-no-data-in-country-language 19*
en:main-countries-rs-product-name-not-in-country-language 18*
en:main-countries-au-no-data-in-country-language 18*
en:main-countries-rs-ingredients-not-in-country-language 18*
en:main-countries-si-no-data-in-country-language 18*
en:main-countries-si-ingredients-not-in-country-language 18*
en:main-countries-rs-no-data-in-country-language 17*
en:main-countries-hr-no-data-in-country-language 17*
en:main-countries-uk-only-1-field-in-country-language 17*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 16*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-vegetables-based-foods 16*
en:main-countries-hr-only-1-field-in-country-language 16*
en:main-countries-se-product-name-not-in-country-language 16*
en:main-countries-be-ingredients-not-in-country-language 15*
en:main-countries-it-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 14*
en:main-countries-ch-product-name-not-in-country-language 14*
en:Packagings - with all weights - complete 13
en:main-countries-ie-ingredients-not-in-country-language 13*
en:main-countries-th-ingredients-not-in-country-language 13*
en:main-countries-pt-unexpectedly-low-scans 13*
en:main-countries-pl-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 12*
en:main-countries-se-ingredients-not-in-country-language 12*
en:main-countries-jp-ingredients-not-in-country-language 12*
en:main-countries-jp-no-data-in-country-language 12*
en:main-countries-at-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 12*
en:main-countries-pl-unexpectedly-low-scans 12*
en:main-countries-pt-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 12*
en:main-countries-cz-only-1-field-in-country-language 12*
en:main-countries-be-unexpectedly-low-scans-20-30-percent-of-expected 12*
en:main-countries-se-no-data-in-country-language 12*
en:main-countries-au-only-1-field-in-country-language 12*
en:main-countries-jp-product-name-not-in-country-language 12*
en:main-countries-ch-unexpectedly-low-scans-20-30-percent-of-expected 12*
en:main-countries-us-ingredients-not-in-country-language 12*
en:main-countries-be-product-name-not-in-country-language 11*
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 11*
en:main-countries-th-product-name-not-in-country-language 11*
en:main-countries-us-only-1-field-in-country-language 11*
en:main-countries-ch-no-data-in-country-language 11*
en:main-countries-th-no-data-in-country-language 10*
en:main-countries-bg-unexpectedly-low-scans 10*
en:main-countries-bg-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 10*
en:main-countries-ie-unexpectedly-low-scans 10*
en:main-countries-ch-only-1-field-in-country-language 10*
en:main-countries-mk-product-name-not-in-country-language 10*
en:main-countries-us-no-data-in-country-language 10*
en:main-countries-ie-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 10*
en:main-countries-mk-ingredients-not-in-country-language 10*
en:main-countries-mk-no-data-in-country-language 10*
en:main-countries-nl-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 10*
en:main-countries-fi-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 9*
en:main-countries-ca-unexpectedly-low-scans 9*
en:main-countries-ru-ingredients-not-in-country-language 9*
en:main-countries-dk-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 9*
en:main-countries-ch-unexpectedly-low-scans-10-20-percent-of-expected 9*
en:main-countries-dk-unexpectedly-low-scans 9*
en:main-countries-ca-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 9*
en:main-countries-mx-ingredients-not-in-country-language 9*
en:main-countries-be-only-1-field-in-country-language 9*
en:main-countries-gr-product-name-not-in-country-language 9*
en:main-countries-fi-unexpectedly-low-scans 9*
en:main-countries-tn-only-1-field-in-country-language 8*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans-10-20-percent-of-expected 8*
en:main-countries-br-only-1-field-in-country-language 8*
en:main-countries-ma-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 8*
en:main-countries-br-ingredients-not-in-country-language 8*
en:main-countries-ro-unexpectedly-low-scans 8*
en:main-countries-ma-unexpectedly-low-scans 8*
en:main-countries-ie-product-name-not-in-country-language 8*
en:main-countries-ru-no-data-in-country-language 8*
en:main-countries-ro-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 8*
en:main-countries-bg-only-1-field-in-country-language 8*
en:main-countries-bg-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 8*
en:main-countries-be-unexpectedly-low-scans-10-20-percent-of-expected 8*
en:main-countries-ru-product-name-not-in-country-language 8*
en:main-countries-bo-ingredients-not-in-country-language 8*
en:main-countries-br-product-name-not-in-country-language 8*
en:main-countries-gr-no-data-in-country-language 8*
en:main-countries-gr-ingredients-not-in-country-language 8*
en:main-countries-se-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 8*
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans-10-20-percent-of-expected 8*
en:main-countries-se-unexpectedly-low-scans 8*
en:main-countries-ie-only-1-field-in-country-language 7*
en:main-countries-de-unexpectedly-low-scans-20-30-percent-of-expected 7*
en:main-countries-ru-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 7*
en:main-countries-ru-unexpectedly-low-scans 7*
en:main-countries-be-no-data-in-country-language 7*
en:main-countries-dk-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 7*
en:main-countries-hu-only-1-field-in-country-language 7*
en:main-countries-fi-product-name-not-in-country-language 7*
en:main-countries-hu-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 7*
en:main-countries-es-unexpectedly-low-scans-20-30-percent-of-expected 7*
en:main-countries-hu-unexpectedly-low-scans 7*
en:main-countries-mx-product-name-not-in-country-language 6*
en:main-countries-sg-product-name-not-in-country-language 6*
en:main-countries-gp-unexpectedly-low-scans 6*
en:main-countries-nl-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 6*
en:main-countries-uk-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 6*
en:main-countries-ie-no-data-in-country-language 6*
en:main-countries-hr-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 6*
en:main-countries-hr-unexpectedly-low-scans 6*
en:main-countries-ar-product-name-not-in-country-language 6*
en:main-countries-re-unexpectedly-low-scans 6*
en:main-countries-lu-unexpectedly-low-scans 6*
en:main-countries-re-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 6*
en:main-countries-cn-product-name-not-in-country-language 6*
en:main-countries-mx-unexpectedly-low-scans 6*
en:main-countries-lu-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 6*
en:main-countries-fi-ingredients-not-in-country-language 6*
en:main-countries-mx-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 6*
en:main-countries-mx-no-data-in-country-language 5*
en:main-countries-pf-product-name-not-in-country-language 5*
en:main-countries-at-only-1-field-in-country-language 5*
en:main-countries-it-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 5*
en:main-countries-cn-unexpectedly-low-scans 5*
en:main-countries-kr-ingredients-not-in-country-language 5*
en:main-countries-cn-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 5*
en:main-countries-hr-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 5*
en:main-countries-cn-no-data-in-country-language 5*
en:main-countries-cz-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 5*
en:main-countries-fi-no-data-in-country-language 5*
en:main-countries-gp-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 5*
en:main-countries-nz-product-name-not-in-country-language 5*
en:main-countries-pf-unexpectedly-low-scans 5*
en:main-countries-pf-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 5*
en:main-countries-ba-product-name-not-in-country-language 5*
en:main-countries-cz-unexpectedly-low-scans 5*
en:main-countries-cn-ingredients-not-in-country-language 5*
en:main-countries-me-no-data-in-country-language 4*
en:main-countries-pf-only-1-field-in-country-language 4*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-peanuts 4*
en:main-countries-jp-unexpectedly-low-scans 4*
en:main-countries-me-product-name-not-in-country-language 4*
en:main-countries-th-only-1-field-in-country-language 4*
en:main-countries-pl-only-1-field-in-country-language 4*
en:main-countries-ae-ingredients-not-in-country-language 4*
en:main-countries-ca-product-name-not-in-country-language 4*
en:main-countries-md-unexpectedly-low-scans 4*
en:main-countries-sg-unexpectedly-low-scans 4*
en:main-countries-uk-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 4*
en:main-countries-me-ingredients-not-in-country-language 4*
en:main-countries-ae-product-name-not-in-country-language 4*
en:main-countries-cn-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 4*
en:main-countries-ma-ingredients-not-in-country-language 4*
en:main-countries-kr-product-name-not-in-country-language 4*
en:main-countries-jp-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 4*
en:main-countries-ar-only-1-field-in-country-language 4*
en:main-countries-sg-only-1-field-in-country-language 4*
en:main-countries-kr-no-data-in-country-language 4*
en:main-countries-ae-no-data-in-country-language 4*
en:main-countries-sg-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 4*
en:main-countries-bo-unexpectedly-low-scans 4*
en:main-countries-pt-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 4*
en:main-countries-md-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 4*
en:main-countries-bo-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 4*
en:main-countries-us-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 4*
en:main-countries-jp-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 4*
en:main-countries-ru-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 4*
en:main-countries-ar-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-nc-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-ee-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-mq-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 3*
en:main-countries-sa-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-ie-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-rs-unexpectedly-low-scans 3*
en:main-countries-fi-only-1-field-in-country-language 3*
en:main-countries-hk-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-hk-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 3*
en:main-countries-hk-unexpectedly-low-scans 3*
en:main-countries-cz-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-za-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-mx-only-1-field-in-country-language 3*
en:main-countries-id-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-my-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-my-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-br-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-mq-unexpectedly-low-scans 3*
en:main-countries-ba-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-ma-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-ro-only-1-field-in-country-language 3*
en:main-countries-my-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-nz-only-1-field-in-country-language 3*
en:main-countries-at-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 3*
en:main-countries-ba-no-data-in-country-language 3*
en:main-countries-sk-only-1-field-in-country-language 3*
en:main-countries-rs-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 3*
en:main-countries-hu-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 3*
en:main-countries-pf-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-id-product-name-not-in-country-language 3*
en:main-countries-id-ingredients-not-in-country-language 3*
en:main-countries-ro-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-ci-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-ci-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-no-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-ee-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-th-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-ua-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-sa-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-za-only-1-field-in-country-language 2*
en:main-countries-pa-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-ca-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-lv-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-ee-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-af-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-al-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-hk-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-ee-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-ba-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-cy-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-rs-only-1-field-in-country-language 2*
en:main-countries-ua-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-al-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-ci-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-sk-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-gf-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-sk-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-ca-ingredients-not-in-country-language 2*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-mushrooms 2*
en:main-countries-th-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-nz-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-nc-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-in-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-sg-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 2*
en:main-countries-sk-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-cl-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-hk-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-pa-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-af-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-co-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-pl-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-be-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 2*
en:main-countries-pf-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-uy-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-nz-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-ca-only-1-field-in-country-language 2*
en:main-countries-nz-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-lt-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-ma-only-1-field-in-country-language 2*
en:main-countries-py-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-af-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-tr-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-hu-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-me-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-ma-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-cl-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-no-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-kr-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-gr-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-au-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 2*
en:main-countries-sa-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-nc-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-no-only-1-field-in-country-language 2*
en:main-countries-ar-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-nc-only-1-field-in-country-language 2*
en:main-countries-gf-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-sn-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-gr-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-no-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-pa-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-ua-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-nz-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-al-product-name-not-in-country-language 2*
en:main-countries-lv-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-ee-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-co-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-se-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-ba-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-lv-ingredients-not-in-country-language 2*
en:main-countries-me-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 2*
en:main-countries-kr-unexpectedly-low-scans 2*
en:main-countries-hk-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 2*
en:main-countries-xk-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-in-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-mk-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-in-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-sn-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-mg-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-kr-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-ph-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-tn-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-ba-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-si-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-cr-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-gr-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ba-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-in-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-my-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-se-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-xk-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ee-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-kr-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-bn-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-md-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-dz-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-dz-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-sa-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-iq-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-sa-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-ar-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-za-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-ci-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-tr-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-hk-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-pe-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-cr-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-kz-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-kr-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-do-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-cn-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-za-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-cr-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-bn-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-lt-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-it-unexpectedly-low-scans-10-20-percent-of-expected 1*
en:main-countries-uz-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-pe-unexpectedly-low-scans 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-fruits 1*
en:main-countries-lt-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-do-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-tn-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-sn-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-my-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-uz-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-mx-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-kz-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-bn-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-za-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-mk-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-ci-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-mg-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-tn-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-iq-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-fi-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-ci-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-rs-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-si-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-re-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-bf-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-hk-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-dz-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-in-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-it-unexpectedly-low-scans-20-30-percent-of-expected 1*
en:main-countries-bj-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ve-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-za-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-sa-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-re-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-im-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-mx-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-sn-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-tr-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-py-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-si-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-nz-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-cn-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-cl-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-so-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-xk-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-kh-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-th-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-cy-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-bh-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-bf-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-mk-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-uz-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-im-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-sg-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-sa-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-so-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-md-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ve-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-lt-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-kh-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-lt-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-nc-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-in-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-cr-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-ro-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-nz-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-bh-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-lt-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-us-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-ci-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-gp-unexpectedly-low-scans-20-30-percent-of-expected 1*
en:main-countries-ph-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-tr-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-so-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-kz-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ad-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-sg-ingredients-not-in-country-language 1*
en:main-countries-ar-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-ee-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-bj-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-kh-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-bj-product-name-not-in-country-language 1*
en:main-countries-cy-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-bf-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-by-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-cy-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-pl-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-ch-unexpectedly-low-scans-and-only-1-field-in-country-language 1*
en:main-countries-me-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-my-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-au-unexpectedly-low-scans-and-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-py-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-iq-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-pt-unexpectedly-low-scans-20-30-percent-of-expected 1*
en:main-countries-us-unexpectedly-low-scans-20-30-percent-of-expected 1*
en:main-countries-ad-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-si-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-md-product-name-not-in-country-language 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-fruits-based-foods 1*
en:main-countries-re-ingredients-not-in-country-language 1*
en:nutrition-fruits-vegetables-nuts-from-category-en-almonds 1*
en:main-countries-by-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-cy-unexpectedly-low-scans-0-10-percent-of-expected 1*
en:main-countries-bh-no-data-in-country-language 1*
en:main-countries-ve-unexpectedly-low-scans 1*
en:main-countries-nc-product-name-not-in-country-language 1*